ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ห้องเรียนทั่วไป