พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจของโรงเรียน – โรงเรียนวิทยาสาธิต

ที่พันธกิจ
1อบรมพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย
2ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ และทักษะสำคัญด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน
4ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
5บูรณาการศาสตร์พระราชา
6เสริมศักยภาพ ครู บุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพ
7พัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพภายในเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
    พันธกิจของโรงเรียน

    >>หน้าแรก<< >>เพจ facebook โรงเรียนกดที่นี่<< >>ติดต่อโรงเรียน<<