บุคลากร

ชื่อผู้บริหารการศึกษา

ผู้ถือใบอนุญาต ดร.ศุภลักษณ์ กาญจเมธากุล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสมจิต ศิลปศาสตร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางสาวจิณห์นิภา สุภาพบุรุษ                   

รองผู้อำนวยการฝ่ายเเผนเเละงบประมาณ นางสาวทัศนีย์ เเก้วละเอียด

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไประดับอนุบาล นางจิราพร ทรงศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไประดับประถม นางสาวมยุรัตน์ เสริมทรัพย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล นางสาวอารุณี สุขสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถม นางประภาพร ทรายทอง

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ระดับอนุบาล นางสาวจำเนียน ลอดสันเทียะ

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ระดับประถม นางสาวอุไรรัตน์ จินดารส

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี นางสาววริญญดา ยกย่อง

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นางสุพินยา สุขเกษม


ข้อมูลบุคลากร

ครูทั้งหมด ๔๕ คน เป็นชาย ๑ คน และเป็นหญิง ๔๔ คน

แยกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้

ปริญญาเอกจำนวนคน
ปริญญาโทจำนวนคน
ป.บัณฑิตจำนวน๑๗คน
ปริญญาตรีจำนวน๒๒คน
ต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวนคน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้นเรียนจำนวนห้องเรียนจำนวนห้องเรียน จำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียน
๒๕๖๓๒๕๖๔๒๕๖๕๒๕๖๓๒๕๖๔๒๕๖๕๒๕๖๖
เตรียมอนุบาล๖๐๒๕๒๖๒๑
อนุบาล ๑๑๑๐๗๓๖๖๘๙
อนุบาล ๒๑๑๐๗๖๖๐๖๐
อนุบาล ๓๑๐๐๖๕๖๔๕๔
รวมอนุบาล๑๔๑๔๑๔๓๘๐๒๓๙๒๑๖๒๒๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑๙๐๖๒๕๘๖๙
ชั้นประถมศึกษาปีที่๒๑๓๐๖๔๖๑๖๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่๓๑๐๔๙๙๕๕๖๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่๔๗๐๘๙๙๓๕๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕๑๐๖๖๘๘๒๙๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖๙๒๘๔๖๗๘๔
รวมประถมศึกษา๒๐๒๑๒๑๕๙๒๔๖๖๔๑๖๒๒๘
รวมทั้งสิ้น๓๔๓๕๓๕๙๗๒๗๐๕๖๓๒๖๔๖

สรุปอัตราส่วนระหว่างจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียน ครู ๑ คน ต่อนักเรียน ๓๕ คน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)